Logo
Print this page

Zverejnenie petície proti zmene zriaďovateľa a prenájmu majetku štátnej ZUŠ Októbrová 32 Prešov

Mesto Prešov
Jarková 26
080 01 Prešov

Prešov, 22.11.2011

Vec.: Odovzdanie petície proti zmene zriaďovateľa a prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku štátnej Základnej umeleckej školy sídliacej na ulici Októbrová 32 v Prešove súkromnej osobe (nepodnikateľovi) Mgr. Ľubomírovi Gumanovi - terajšiemu riaditeľovi predmetnej školy alebo inej fyzickej či právnickej osobe, ktorá vznikne z predkladaných žiadostí adresovaných súčasnému zriaďovateľovi školy - mestu Prešov.

V zmysle zákona o petíciách Vám ako osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy mestom Prešov odovzdávam 62 petičných strán (31 listov), ktorú podpísalo dobrovoľne a bez nátlaku cca za jeden mesiac 521 občanov.

Znenie petície: PETÍCIA proti zmene zriaďovateľa a prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku štátnej Základnej umeleckej školy sídliacej na ulici Októbrová 32 v Prešove súkromnej osobe (nepodnikateľovi) Mgr. Ľubomírovi Gumanovi - terajšiemu riaditeľovi predmetnej školy alebo inej fyzickej či právnickej osobe, ktorá vznikne z predkladaných žiadostí adresovaných súčasnému zriaďovateľovi školy - mestu Prešov.

My, dolu podpísaní občania, prostredníctvom tejto petície žiadame poslancov mesta Prešov a primátora mesta Prešov, vrátane príslušných mestských úradov v meste Prešov, aby sa zachovali zodpovedne a zrušili a nepodporovali proces zmeny zriaďovateľa a prenajatie mestského hnuteľného a nehnuteľného majetku štátnej Základnej umeleckej školy, Októbrová 32, Prešov pre súkromnú fyzickú či právnickú osobu.

Pretože: Zmena zriaďovateľa, prevod a prenájom verejného majetku na fyzickú osobu (nepodnikateľa) je nielenže neštandardný, diskriminačný a korupčný, ale vytvára nespravodlivé konkurenčné prostredie v rozvoji nášho mesta, čo vyvoláva netransparentný signál voči iným vznikajúcim súkromným školám, ktoré si majetok zakupujú sami za komerčné ceny. Dokonca, v porovnaní s inými krajskými mestami v SR, je tento krok k prevodu štátneho majetku mesta Prešov (obce) na fyzickú osobu (nepodnikateľa) jedinečný a takýto prevod zatiaľ neumožňuje ani platná legislatíva a školský zákon č. 596/2003, ktorý pozná len pojem zriadenia, zlúčenia alebo zrušenia škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti (v sieti škôl Ministerstva školstva SR).

Daný prevod zmenou zriaďovateľa mestskej školy na fyzickú osobu a prenájom školy súkromnému zriaďovateľovi predstavuje hrozbu zvýšenia poplatkov, prenesenie zodpovednosti za záväzky na plecia daňových poplatníkov nášho mesta, porušenie práv žiakov a učiteľov, tak ako sa to stalo už v minuloročnej delimitácii jednej z pobočiek uvedenej ZUŠ, za ktorú nikto nenesie disciplinárnu zodpovednosť.

Pritom škola je dlhodobo zisková, na účtoch má viac ako 50.000,-€ z podielových daní mesta Prešov a darov od rodičov a jej hmotný a nehmotný majetok predstavuje sumu cca 400.000,-€.

Domnievame sa, že neexistuje objektívny dôvod, prečo by sa mesto Prešov malo takýmto spôsobom zbavovať nášho verejného mestského majetku, aj keď len formou nevýhodného prenájmu.

 • Prečo uvedená ZUŠ, Októbrová 32, Prešov potrebuje tak rýchlo zmeniť zriaďovateľa ?
 • Čo touto zmenou zriaďovateľa získajú občania, ktorí tam roky vkladali svoje peniaze pre deti (žiakov)?
 • Kto na tom získa ?

Žiadame okamžité zastavenie procesu prevodu ZUŠ, Októbrová 32, Prešov pod zriaďovateľskú pôsobnosť súkromnej osoby či iných osôb právnej zmeny na podnikateľské či nepodnikateľské osoby a odvolanie terajšieho riaditeľa, ktorý evidentné nemá záujem zveľaďovať mestský majetok v prospech nás občanov mesta Prešov a tam študujúcich detí (žiakov), ak sa snaží získať štátny majetok len vo svoj osobný prospech. „

Žiadam mesto Prešov a poslancov mesta Prešova aby ste nepodporili zmenu zriaďovateľa a prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku na 25 rokov štátnej Základnej umeleckej školy sídliacej na ulici Októbrová 32 v Prešove súkromnej osobe (nepodnikateľovi) Mgr. Ľubomírovi Gumanovi

- terajšiemu riaditeľovi predmetnej školy alebo inej fyzickej či právnickej osobe, ktorá vznikne z predkladaných žiadostí adresovaných súčasnému zriaďovateľovi školy - mestu Prešov.

Už v súčasnosti, aj keď Školský úrad má vedomosť o predmetnej petície sa v skrátenom konaní snaží aj naďalej vydávať kroky na dlhodobý prenájom hnuteľného aj nehnuteľného majetku mesta Prešov a prevod zriaďovateľskej povinnosti na fyzickú osobu – nepodnikateľa, čím mesto Prešov stratí akýkoľvek vplyv na jednu zo svojich mestských škôl. Argumentácia, že sa riaditeľ k niečomu zaviaže ho opätovne nebude viazať k tomu, aby to aj dodržal, lebo aj v minuloročnej delimácii majetku sa zaviazal, že nebudú porušené práva žiakov a učiteľov a nestalo sa tak. Čo konštatovali nielen rodičia, ale aj prokuratúra. Dnes sa mesto Prešov vyhovára na právomoci riaditeľa štátnej ZUŠ s právnou subjektivitou.

„Prevod" štátnej mestskej školy na fyzickú osobu nemá na celom Slovensku obdobu.

Zákon 596/2003 nepozná pojem „prevod" ani „prevod zriaďovateľa z právnickej na fyzickú osobu – nepodnikateľa". Iba zriadenie, zlúčenie a zrušenie, nie prevod !!! Aj keď Školský úrad tvrdí, že mesto nie je možné nútiť aby bolo zriaďovateľom školy. No prečo neprevádzate školy, ktoré nie sú ziskové ?

 • Ak chce niekto súkromnú školu nech si ju zriaďuje, nikto nič proti tomu určite nebude mať !
 • Ale prevziať prevodom ziskovú školu so žiakmi, zariadením a s plným účtom peňazí na 25 rokov ?
 • A to ešte za symbolické nájomné, lebo bude prenajímateľ zveľaďovať školu ?
 • Otázkou je prečo ju zamestnanec mesta – t.j. riaditeľ nezveľaďoval doteraz ?
 • Prečo neinvestoval dary od rodičov a peniaze z podielových daní daňovníkov mesta Prešov, ak ich ma škola dostatok na účte ?
 • Aby ich teraz niekto získal (sprivatizoval) ?
 • Prečo Koncepcia školstva nikde nespomína ani delimitáciu pobočky ZUŠ z minulého roka a ani následný prenájom a prevod ZUŠ súkromnej osobe ?
 • Viď. Koncepcia školstva na úvodnej stránke mesta URL : www.presov.sk

a URL: http://www.presov.sk/portal/content/article/file/00017242/uznesenia9.pdf, kde sa píše o tom, že: „došlo k opätovnému prerokovaniu žiadosti Mgr. Gumana o zmenu zriaďovateľa ZUŠ Októbrová 32, Prešov na fyzickú osobu Mgr. Gumana, kde Komisia OŠ odporúča kladne vyhovieť žiadosti Mgr. Gumana o zmenu zriaďovateľa ZUŠ Októbrová 32, Prešov na fyzickú osobu Mgr. Gumana; a ukladá vedúcej odboru (Komanickej) pripraviť materiál „dohodu o odovzdaní a prevzatí práv a povinností zriaďovateľa školy" na prerokovanie MsZ v Prešove a schválenie MsZ v Prešove.

V tejto súvislosti by bolo vhodné, ak by sa na uvedenom obsahu dohody o odovzdaní a prevzatí práv a povinností zriaďovateľa školy podieľali aj právne kompetentní zamestnanci mesta Prešov ešte pred odovzdaním návrhu MsZ.

Ľudia si poslancov zvolili vo viere, že ich rozhodnutia budú prínosom pre všetkých občanov a nie len pre jednotlivca.

Je potrebné zdôrazniť, že škola má hlavne vybavenie za financie od svojho súčasného zriaďovateľa mesta Prešov, ktoré má podľa zákona na starosti aj materiálno-technické zabezpečenie školy a ďalšie financie má škola z darovacích poplatkov od rodičov. ( A dokonca v darovacích zmluvách nikdy rodičia nepodpisovali, že dary venujú fyzickej osobe – nepodnikateľovi !!!)

ZUŠ je prosperujúca škola a Koncepcia školstva vytvorená až do roku 2015 píše o niečom inom ?

Argument toho, že ide len o nájom a nie kúpu priestorov je tiež zarážajúci, ak vieme, že každá súkromná škola na Slovensku je v nájme, (a takto funguje aj súkromná ZUŠ, ktorej zriaďovateľom je p. Burgr tu v Prešove alebo súkromná ZUŠ v Bratislave vedená riaditeľom Mgr. Syrotkom, ktorý má pod krídlami viac ako 210 zamestnancov). A dokonca každá zo súkromných škôl musí platiť komerčné nájmy a nie len symbolické eurá ako sú schválené v dodatkoch v ZUŠ Októbrová 32 Prešov.

Tento krok nemá pre mesto žiadnu logiku, ak sa dobrovoľne vzdá majetku v prospech súkromnej osoby a dokonca za ňu bude do budúcna niesť aj zodpovednosť v prebiehajúcich súdnych konaniach (ako mám bolo uvedené v odpovedi cez info zákon na otázku preberajúcich záväzkov od ZUŠ po jej prevode na fyzickú osobu - nepodnikateľa).

Pokladáme za veľmi dôležité položiť si otázky:

 • Prečo táto ZUŠ - škola vôbec tak rýchlo potrebuje zmeniť zriaďovateľa ?
 • Čo touto zmenou získajú občania, ktorí tam roky vkladali svoje peniaze pre deti ?
 • Kto na tom získa ?
 • Prečo si jednotlivec nezriadi vlastnú školu ?
 • Prečo sa mesto zbavuje ziskovej školy ?
 • A prečo sa rozhodlo mesto postupovať diskriminačne voči iným súkromným školám ?

Nestačí len všeobecne konštatovanie ako pri delimitácii (realizovanej k 1.1.2010), že išlo o „dosiahnutie finančnej efektivity a zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu pri stabilizácii troch základných umeleckých školách v meste Prešov" lebo je dosť chabé, obzvlášť, ak sa tieto dôvody do dnešného dňa ani nevyhodnotili a nepreukázali.

Alebo naozaj došlo k finančnej efektivite a preto je lepšie zmeniť školu na súkromnú, aby sa nemuseli s nikým deliť ??? (myslíme tým s inými školami, ktoré sú na tom finančne horšie práve v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ako napr. MŠ na Jurkovičovej – prečo sa práve takéto podfinancované školy neprevádzajú na fyzické osoby ?)

Zatiaľ Ministerstvo školstva ako sme vyššie uvádzali takýto pojem „prevodu zriaďovateľa z právnickej na fyzickú osobu – nepodnikateľa" taktiež nepozná a ani do dnešného dňa MŠSR neobdŕžalo žiadnu požiadavku na uvedenú zmenu v sieti škôl k 1.1.2012, ani od Mgr. Gumana, ani od jeho súčasného zriaďovateľa mesta Prešov.

Ohľadom fyzických osôb – nepodnikateľa a prenájmu školy sme zisťovali cestou info zákona 211/2000 informácie od magistrátov v mestách Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Poprad a Žilina, či došlo v ich zriaďovateľskej pôsobnosti k prevodu škôl (všetkých typov základných, základných umeleckých a materských škôl) na FO - nepodnikateľa, ale nikde takýto pojem nepoznajú a nikde od roku 2007 žiadnu žiadosť takéhoto typu neriešili a žiaden podobný prevod nikdy neschválili.

Všetci zriaďovatelia sa vyjadrili rovnako, že ich vecne príslušné orgány odborov školstva neevidujú žiadne žiadosti, ktoré by sa týkali predmetného prevodu, a žiadna škola neprešla nikdy v minulosti a ani súčasnosti v ich zriaďovateľskej pôsobnosti na fyzickú osobu – nepodnikateľ. Okrem Prešova !

Ja sám dolu podpísaný som si požiadal o zhodnú školu, no nebolo mi vyhovené, lebo moja žiadosť bola podaná na Školský úrad ako druhá. Aj napriek tomu, že som sa zaviazal investovať do rozvoja školy a zamestnať nových učiteľov.

Preto v petícii žiadame, aby ani jedna mestská škola nebola odovzdaná do rúk fyzickej osoby

– nepodnikateľa, tak ako je uvedené v petícii !

Rozhodnúť, podľa zákona 596/2003 musí nie len Mestské zastupiteľstvo MsZ, ale aj MŠSR ako je uvedené aj v dokumente z Komisie OŠKaŠ, ale stále „žiadosť o zaradenie školy do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 30. júna kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola zriadená" – viď. zákon 596/2003 §16.

Previesť štátnu ZUŠ s právnou subjektivitou na fyzickú osobu – nepodnikateľa, ak pol roka pred tým je nutné požiadať MŠSR o zaradenie alebo vyradenie zo siete škôl v SR je v skutku odvážny krok !

A ako nám bolo povedané, prechod je možný len k začiatku školského roka (k 1. 9. daného šk. r.). Prevody medzi právnickými osobami napr. VUC a obcou sa môže realizovať aj v priebehu roka po súhlase s MŠSR, ale nie v prípade prechodu práv a povinností na fyzickú resp. súkromnú osobu (nepodnikateľa). Evidentné je, že práve na schválenom základe prenájmu na 25 rokov bude žiadosť o prevod na fyzickú osobu - nepodnikateľa odsúhlasená Školským úradom a možno predložená na schválenie aj poslancom MsZ ako výhodný prevod pre mesto Prešov.

Je taktiež nutné rozlišovať žiadosti, lebo riaditeľ Guman žiadal o „súhlas pri prenájme nehnuteľného a hnuteľného majetku na 25 rokov od Komisie mestskej časti pri zachovaní účelu využitia prenajatých priestorov na vzdelávanie", ale na Školský úrad Prešov podal zase žiadosť o „zmenu zriaďovateľa z právnickej osoby teda mesta Prešov na jeho súkromnú osobu Mgr. Ľubomíra Gumana fyzickú osobu - nepodnikateľa", takže peniaze na účet školy už nepôjdu cez mesto, ale cez fyzickú osobu nepodnikateľa. A ďalší dokument podpisovali aj rodičia na záver školského roka 2010/2011 v ktorom svojim podpisom spečatili, že sú oboznámení s tým, že sa odo dňa 1.1.2012 zriaďovateľom školy stáva jej súčasný riaditeľ Mgr. Guman ako fyzická osoba – nepodnikateľ.

Nevieme z akých dôvodov a prečo dodnes neprebehla verejná diskusia a nebola zvolaná plenárna schôdza k týmto závažným zmenám; a hlavne prečo v týchto otázkach nikto z Rady školy ZUŠ Októbrová 32 Prešov, ktorá zastupuje tak rodičov, zamestnancov školy, ako aj mesto cez svojich poslancov nezaujali žiadne stanovisko, ani názor k uvedeným prevodom práv a povinností (lebo ako náhle sa škola prevedie pod zriaďovateľa FO - nepodnikateľa ich funkcia zanikne a bude mať len formálny charakter, nehovoriac o tom, že mesto nebude mať možnosť vstupovať do procesu riadenia školy cez svojich poslaneckých kandidátov ani ohľadom financovania, poplatkov za štúdium a hospodárenie).

Pritom Rada školy má podľa zákona 596/2003 právo sa vyjadrovať ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7.

V podstate Komisia odboru školstva v Prešove je ako jediná na Slovensku, ktorá vzala takúto žiadosť (od Mgr. Gumana) na vedomie a rieši ju, podľa slov vedúcej OŠKaŠ Komanickej na základe inštrukcií odobrených od MŠSR.

Preto v tejto veci bolo oslovené cez info 211/2000 opätovne aj MŠSR vo veci preskúmania zmeny zriaďovateľa v ZUŠ na fyzickú osobu – nepodnikateľ. MŠSR zaujali stanovisko, že k 19. augustu 2011 neevidujú žiadnu žiadosť mesta Prešov o zmenu zriaďovateľa alebo zmenu na fyzickú osobu - nepodnikateľa.

Pritom Školský úrad koná tak, akoby bolo všetko kóšer so spomenutými zákonmi a súhlasom MŠSR.

Pre nás občanov mesta Prešov je zarážajúce, keď sme si pozreli zápisnice zo zasadnutí Komisie školstva, ktorá neodobrila žiadnu zo žiadostí súkromných žiadateľov o zriadenie školy, pričom práve súkromným školstvom by mesto Prešov len získalo (minimálne financie za nájom nehnuteľností nie za symbolické, ale komerčné ceny), zabezpečilo by viac služieb (v rôznych častiach mesta) poskytovaných v odbore vzdelávanie pre svojich občanov bez toho, aby mesto muselo zabezpečovať materiálno – technické vybavenie tried a riešiť opravy škôl, ktoré by boli v réžii súkromného zriaďovateľa (podnikateľa alebo s.r.o.).

Paradoxne Komisia OŠKaŠ vzala na vedomie len jednu žiadosť o zmenu zriaďovateľa na fyzickú osobu - nepodnikateľ a už sa opakujeme, týmto krokom nebude uvedený zriaďovateľ (nepodnikateľ) nikým kontrolovateľný, ani živnostenským úradom (lebo nebude podnikateľom), ani nebude kontrolovateľný, tak ako v súčasnosti Mestom Prešov, lebo má právnu subjektivitu.

Prispôsobovanie si časti zákonov, podľa vlastnej vôle nie je kóšer voči občanom mesta Prešov, a aj občanom ktorých deti navštevujú uvedenú štátnu školu.

Aj tak stále uväzujeme, prečo sa deju takéto rýchle zmeny ? Najprv k 1.1.2010 prebehla super rýchla delimitácia nelukratívnej pobočky ZUŠ Bernolákova zrealizovaná v priebehu štyroch mesiacov bez oboznámenia verejnosti a poslancov a teraz zmena zriaďovateľa už k 1.1.2012 s tým, že sa chce škola vzdať jedinej budovy na ul. Čapajevovej do ktorej v minulosti zainvestovala, aspoň podľa knihy faktúr najviac finančných prostriedkov ? Nedáva to logiku !

Stále nevieme odpovede na otázky:

 • Čo presne (finančne) týmto krokom mesto Prešov získa ?
 • Aké sú záruky, že tentoraz riaditeľ dodrží to čo v minulosti nedodržal ?

A čo presne týmto krokom ponúknu občanom mesta - rodičom, žiakom (na túto otázku by malo odpovedať hlavne oddelenie Odboru školstva, kultúry a športu, lebo ako stále hovorí vedúca tohto odboru, ich zaujímajú len žiaci, rodičia a dodržiavanie výchovno-vzdelávacieho procesu) ?

Zároveň Vás žiadame, aby menne zoznamy podpísaných občanov neboli sprístupnené odboru školstva mesta Prešov a riaditeľovi ZUŠ Októbrová 32 Prešov kvôli možnému ďalšiemu ovplyvňovaniu podpísaných občanov pod predmetnú petíciu, lebo už v minulosti bolo preukázané, že riaditeľ ovplyvňoval rodičov, ktorí sa vzopreli jeho myšlienkam na riadenie školy a bohužiaľ boli niekoľko krát oslovovaní, čo nie je celkom v poriadku s etický kódexom riaditeľa a zamestnanca štátnej inštitúcie financovanej z verejných zdrojov a podielových daní občanov SR v jednej osobe. V mene občanov podpísaných v petíciách Vás žiadame, aby ste sa zapodievali všetkými bodmi petície a brali do úvahy to, že daná petícia nie je len myšlienkou osoby určenej pre styk s orgánom verejnej správy mestom Prešov, ale myšlienkami viacerých občanov mesta Prešov a priateľov mesta.

Verím, že ak sa s petíciou stotožníte, a vyhodnotíte ju ako opodstatnenú. Vrátane oboznámenia poslancov mesta Prešov so všetkými bodmi petície, vzhľadom k tomu, že Školský úrad v ďalej veci koná zrýchleným konaním a je predpoklad, že do doby vyhodnotenia petície bude prevod školy zrealizovaný a dokonaný. Následne zase nebude nikto kompetentný, kto by riešil podnety od nespokojných občanov, ak už mestská škola ZUŠ bude v súkromných rukách.

Ďakujeme Volčko Prešov

 

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 13:32
Copyright © 2016 Korupcia. Všetky práva vyhradené