Prihlásiť sa
Zákony,pomoc

Zákony,pomoc (12)

Ako by mohla vyzerať ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY

ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY - ktorú sa preštudovaní ale hlavne podpísaní sa snaží správca po rokoch zrušiť a nahradiť vlastnou zmluvou. 

uzavretá podľa zákona č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:


SPRÁVCA: Virtuálny správca budov, s.r.o.,

a

VRÁTENIE TOVARU BEZ UDANIA DÔVODU

E-SHOPY A VRÁTENIE TOVARU BEZ UDANIA DÔVODU
Za akých podmienok musíte vrátiť zákazníkovi peniaze?
Dokedy môže tovar vrátiť?
Musíte akceptovať aj rozbalený tovar?
Ktorí zákazníci majú právo na odstúpenie od zmluvy a ktorí nie?
Musíte vrátiť aj poštovné?
Zodpovedá zákazník za opotrebovanie tovaru?
Na čo si dať pozor?

Žaloba na zrušenie hlasovania zo schôdze vlastníkov bytov – ako uspieť ?

Žaloba na zrušenie hlasovania zo schôdze vlastníkov bytov – ako uspieť ?
Nedostatok právnej úpravy v tomto smere nemôže pozbaviť dotknutého vlastníka možnosti domáhať sa ochrany svojich práv súdnou cestou.
Takže ak chcete sa domáhať zrušeniu hlasovania zo schôdzi a napadnúť ho na súde musíte žalovať všetkých ostatných vlastníkov, ktorí hlasovali kladne na schôdzi ako aj tých, ktoré sa schôdze nezúčastnili.
 
Nie samotného správcu !
 
Vyjadrenie právneho zástupcu:
Okresný súd nie je povinný sa ani meritórne vo veci zaoberať žalobným návrhom, nakoľko meritórnemu prejedaniu žaloby predchádza skúmanie procesných podmienok konania a tie vo vašom prípade splnené neboli.

Ochranná známka Európskej únie platí vo všetkých 28 krajinách Európskej únie

Ochranná známka Európskej únie platí vo všetkých 28 krajinách Európskej únie

Ak podnikáte, máte ochrannú známku. Je to spôsob, akým vás zákazník rozpoznáva. Ochranná známka odlišuje vaše produkty od všetkých ostatných a sumarizuje vaše hodnoty. Možno je to váš najcennejší majetok.

Ochranná známka je súčasťou vášho duševného vlastníctva, je rozhodujúca pre váš úspech v podnikaní.

Pojem duševného vlastníctva je priamočiary a poznáme ho už dávno. Kamkoľvek sa pohneme, sme obklopení duševným vlastníctvom.

Samotné myšlienky a nápady sa nerátajú, duševné vlastníctvo vymedzuje a chráni inovácie a výtvory človeka.

Vrátenie správneho poplatku alebo preplatku poplatku podľa zákona č. 145/1995

Metodický pokyn k vráteniu správneho poplatku alebo preplatku poplatku podľa § 10 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 
S účinnosťou od 1.1.2016 sa menilo znenie ustanovenia § 10 ods. 1 až ods. 3 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o SP“) s dopadom na to, či sa správny poplatok (ďalej len „poplatok“) alebo preplatok poplatku vráti z vlastného podnetu správneho orgánu alebo na základe žiadosti poplatníka.
 
Sprehľadnil sa postup vrátenia poplatku alebo preplatku poplatku s ohľadom na to, či je správny orgán zapojený alebo nezapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov (ďalej len “CSEP”).

Vymedzenie pojmu úplatok

DEMO obrázokČastou otázkou v súvislosti s korupciou je vymedzenie pojmu „úplatok a iná nenáležitá výhoda“.
Za úplatok treba považovať neoprávnenú výhodu spočívajúcu v priamom majetkovom prospechu alebo iné zvýhodnenie, ktoré sa poskytne podplatenej osobe, alebo ktoré sa má poskytnúť podplácanej osobe, alebo s jej súhlasom inej osobe a na ktoré táto, ani iná osoba nemá nárok.  Úplatok môže spočívať buď v priamom majetkovom prospechu (v peniazoch, v naturálnom plnení), alebo vo výhodách iného druhu (napr. vzájomná protislužba, pridelenie bytu, zákazky, odmeny ...). Prostriedkom úplatku môže byť aj prospech, ktorý nemá majetkovú hodnotu (napr. lepšia vyhliadka pre kariérny postup, uprednostnenie pred inými...).

Všetko o zákone č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Všeobecne informácie: 

Kto môže žiadať o informácie?
Oblasť poskytovania informácií upravuje zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (infozákon). O informáciu môže žiadať "každý", tzn. všetky fyzické aj právnické osoby, či sú občanmi SR alebo cudzincami.
Akýkoľvek žiadateľ môže žiadať o informácie všetky subjekty povinné poskytovať informácie podľa infozákona, pričom daný subjekt je povinný poskytnúť informáciu bez toho, aby žiadateľ musel uviesť dôvod, pre ktorý informáciu žiada.

Úrady útočia na infozákon

28. Jún. 2011 V pripomienkovom konaní je práve novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Namiesto posilnenia vymáhateľnosti informácií pre občanov však mnohé ministerstvá a úrady požadujú výrazné oslabenie infozákona. Združenie VIA IURIS upozorňuje, že pokiaľ prejdú niektoré pripomienky, bude to znamenať veľký krok späť a výrazné oslabenie práva občanov aj novinárov na informácie.
Novela infozákona je príležitosťou na zlepšenie vymáhateľnosti informácií pre občanov a odstránenie obštrukcií úradov. Mnohé úrady však práve naopak požadujú výrazné oslabenie infozákona a práva na informácie. Ministerstvá a úrady napríklad navrhujú možnosť trestať občanov za podanie žiadosti o informácie pokutou až do výšky 1650 eur, navrhujú zrušenie sankcií pre úradníkov za porušenie infozákona, navrhujú, aby akciové spoločnosti v ktorých má štát väčšinu, neboli povinné informovať o svojom hospodárení, navrhujú neúmerné predĺženie lehôt na vybavenie žiadostí o informácie, navrhujú viaceré vágne ustanovenia,

Rady pre spotrebiteľov pri nákupe prostredníctvom zľavových kupónov

Rady pre spotrebiteľov pri nákupe prostredníctvom zľavových kupónov

Ešte pred rozhodnutím, využiť možnosť jedno alebo viac úrovňového sieťového predaja prostredníctvom zľavových kupónov, má každý spotrebiteľ možnosť:

• overiť adresu a sídlo predajcu - zľavového portálu, ako aj predajcu výrobku, resp. poskytovateľa služby (POZOR: prenajímatelia domén s koncovkou „.sk", môžu byť aj zo zahraničia);

• prečítať všeobecné obchodné podmienky zľavového portálu a všeobecné obchodné podmienky predajcu výrobku, resp. poskytovateľa služby;

• veľmi dôsledne zvážiť akékoľvek platby vopred;

• vyhľadať referencie o zľavovom portáli a o predajcovi výrobku, resp. poskytovateľovi služby, o ich serióznosti, čestnosti..., napríklad z diskusných fór;

• prečítať názory a skúsenosti iných spotrebiteľov na zľavový portál, na predajcu výrobku, resp. poskytovateľa služby.

Subscribe to this RSS feed
Banner 468 x 60 px

Prešov