Prihlásiť sa

Prečo mesto chce „sprivatizovať“ základnú umeleckú školu na Októbrovej ulici? 1časť

„Nerobte z toho senzáciu pre noviny!"

Základná umelecká škola – odbor výtvarný na Októbrovej ulici č. 32, ktorej zriaďovateľom je mesto Prešov, mala v minulom školskom roku 417 žiakov.

Pred koncom školského roka dostali žiaci prostredníctvom triednych učiteľov na podpis tzv. potvrdenie. Jeho prvá časť obsahuje potvrdenie školy, že ju žiak navštevuje. Zaujímavá je druhá časť: potvrdenie o informovanosti žiaka/žiačky, zákonného zástupcu s textom: „Potvrdzujem, že som informovaný (á) o tom, že zriaďovateľom základnej umeleckej školy (ZUŠ), Októbrová č. 32, 080 01 Prešov, ktorej je žiakom môj syn (dcéra), bude od 1.1.2012 Mgr. Ľubomír Guman.


V súvislosti s touto zmenou zriaďovateľa nedochádza k žiadnym zmenám v podmienkach obsahu a organizácii vyučovania." A za tým nasleduje kolónka na podpis zákonného zástupcu. Z novinárskeho hľadiska je interesantné to, kedy mesto požiadalo ministerstvo školstva o vyradenie školy zo siete škôl a školských zariadení, keď mestské zastupiteľstvo o tom nikdy nerokovalo? Vedia vôbec o tom poslanci mestského parlamentu? „Nie, nič o tom neviem," odpovedal nám stručne Mgr. Stanislav Ferenc (KDH).

Keďže formulácia je jasná a od „1.1.2012 bude zriaďovateľom Mgr. Ľubomír Guman", terajší riaditeľ školy, oslovili sme ho s otázkou, kedy sa oficiálne stal zriaďovateľom. „Nie, nie je nič schválené," je to len informovanosť," povedal nám. „Rodičia sú informovaní, že k takejto situácii môže dôjsť. Mám pocit, že 75 % rodičov to pochopilo, do 30. júna sme nedostali žiadnu sťažnosť. Je to korektná informácia pre rodičov, aby nepovedali, že neboli informovaní, keď v budúcom roku dôjde k zmene zamestnávateľa. Tak sa rozhodli všetci pedagógovia, všetci zamestnanci, materiál sme odovzdali na mestský úrad. O žiadosti budú rozhodovať poslanci mestského zastupiteľstva..."

Ak si spomenutú formuláciu preložíme do právnickej terminológie, môžeme konštatovať, že Mgr. Ľubomír Guman prejudikoval rozhodnutie (dopredu rozhodol o tom, o čom ešte nerozhodli iné orgány). Žiaľ, aj úradníci na mestskom úrade už dopredu rozhodli, hoci o ničom nemôžu rozhodovať. Školský úrad totiž vyhotovil papier – harmonogram s názvom Postupnosť zmeny zriaďovateľa ZUŠ, Októbrová 32, Prešov. Tento harmonogram jednotlivých krokov úplne obchádza mestské zastupiteľstvo, žiadateľ požiadal o stanovisko iba primátora mesta JUDr. Pavla Hagyariho, ktorý so zmenou zriaďovateľa súhlasí.

Keďže žiadosť Mgr. Ľubomíra Gumana mala na utorňajšom zasadnutí opäť prerokovať komisia mestského zastupiteľstva školstva a telesnej kultúry, požiadali sme o stanovisko jej predsedníčku doc. PhDr. Štefániu Andraščíkovú, PhD., MPH. Predsedníčka komisie nám e-mailom poslala túto odpoveď: „Dovoľte mi vás informovať, že žiadosť!! (na ktorú má nárok každá fyzická a právnická osoba) o zmenu zriadovateľa na dotknutej ZUŠ je v procese riešenia postupom vyžadovaným zákonom a školskou legislatívou; Komisia školstva nie je povinná informovať MsZ o procese, pokiaľ nie sú zúradované všetky administratívne, dokumentačné a procesné kroky, ktoré sú k zmene zriaďovateľa požadované školským zákonom č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov; ak sa tak udeje, budú realizované ďalšie kroky k vydaniu súhlasu/nesúhlasu k zmene zriaďovateľa. Prosila by som vás, rodičov a iných zainteresovaných ľudí,ktorí nemajú dostatok informácií, aby z toho nerobili kauzu, ev. senzáciu pre noviny a aby sa zbytočne nevyvolávali negatívne efekty v tejto veci. Samozrejme, som ochotná komunikovať s každým, kto má nejaké nejasnosti, ovšem nie prostredníctvom mailu, ale na zasadnutiach komisie školstva alebo osobne s konfrontáciou dotknutých strán."

Prečo už mesto (vyjadrené stanoviskom primátora) nechce byť zriaďovateľom školy? S otázkou sme sa obrátili na hovorkyňu primátora PhDr. Veroniku Gazdovú. Jej odpoveď: „Mesto Prešov v tejto fáze LEN posudzuje dve žiadosti dvoch rôznych žiadateľov o zmenu zriaďovateľa dvoch ZUŠ (na Októbrovej a Prostějovskej ulici). Až po skompletizovaní potrebných náležitostí sa bude v predmetnej veci rozhodovať." Hovorkyňa primátora nám odpovedala aj na druhú otázku, čo takýmto krokom mesto získa: „Pri financovaní cirkevných a súkromných škôl mesto Prešov poskytuje dotáciu na zapísaných žiakov vo výške 88 % z dotácie pre obecné školy (§ 6 ods. 12 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z.). V prípade zmeny zriaďovateľa a v prípade schválenia nájomnej zmluvy na objekt školy bude nájomca v zmysle ustanovení mesta platiť nájomné. Pri prípadnej zmene zriaďovateľa ZUŠ bude musieť byť zaručená kontinuita výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a taktiež nezvyšovanie finančných nárokov zo strany školy voči žiakom a ich zákonným zástupcom." Žiaľ, to najzaujímavejšie – koľko eur mesto získa, nám hovorkyňa neuviedla! Prečo dával primátor súhlasné stanovisko, keď to nie je v jeho kompetencii? Odpoveď hovorkyne: „Primátor mesta dal v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. splnomocnenie prvému zo žiadateľov jednať v tejto veci za oboch zriaďovateľov (mesto a fyzická osoba - žiadateľ) vo vzťahu k Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a ako štatutár mesta vyjadril súhlas so zmenou zriaďovateľa. Keďže nejde o vyradenie školy zo siete, ale ide o zachovanie školy so zmenou zriaďovateľa, MŠVVaŠ posúdi danú vec a v prípade potreby si vyžiada stanovisko MsZ."

Chceme ale pripomenúť, že zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zmenu zriaďovateľa nepozná, pozná iba zaraďovanie a vyraďovanie škôl zo siete škôl a školských zariadení jednotlivých zriaďovateľov za legislatívne stanovených podmienok. Ak sa to chce obísť formou tzv. zmeny v sieti škôl a školských zariadení, je tu iná brzda... Včera sme o pohľad na riešenie požiadali hlavného kontrolóra mesta Ing. Milana Tkáčika: „Škola ako taká sa síce nezruší, ale stane sa súkromnou a mestská rozpočtová organizácia zanikne. Môj názor je taký, že keď ide o zrušenie rozpočtovej organizácie, musí to schváliť mestské zastupiteľstvo. Vyplýva to zo zákona o obecnom zriadení..." Slová hlavného kontrolóra ešte doplníme citáciou zo zákona o obecnom zriadení - § 11, ods. 4, písmeno l: „Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života, najmä je mu vyhradené: zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta..."

AUTOR: Ing. Andrej Petruš 15.07.2011

Večerník PO

 

Last modified onstreda, 20 november 2019 16:56

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Prešov

Banner 468 x 60 px