Prihlásiť sa

Škola (ZUŠ Októbrová 32, Prešov) figuruje v niekoľkých súdnych žalobách a viete o tom, že ich po zmene zriaďovateľa preberie mesto?

Vážení poslanci a poslankyne mesta Prešov, mnohí sa pýtate, prečo i ja dolu podpísaný Juraj Volčko žiadam školu na svoju osobu, ak sme sa v petícii (číslo, názov) postavili proti akýmkoľvek prevodom na súkromné osoby - nepodnikateľa. (jar 2012)

Dôvodom mojej žiadosti bol prístup Školského úradu, ktorý bez mihnutia oka dokázal schváliť Mgr. Gumanovi hneď prvú žiadosť ohľadom prevodu školy na fyzickú osobu – nepodnikateľa, napriek kauzám, ktoré ho sprevádzali v minulom roku (t.j. delimitácia majetku bez súhlasu poslancov MsZ a dodatočného podpisu primátorom, ignorovanie Školskej koncepcie, závažné nedostatky, ktoré len za jeden rok zistil Hlavný kontrolór mesta Prešov, vyhlásenie prokuratúry Prešov, že boli porušené práva žiakov a učiteľov pri delimitácii z roku 2010, NKÚ taktiež poukázalo v poslednej správe, že delimitácia nebola v súlade zo zákonom, a aj nekontrolovateľné nákupy materiálov, ktoré škola nevie vydokladovať – čo rieši naďalej štátna polícia).

Položil som si preto otázku: Prečo i ja ako bežný občan nemôžem prísť k majetku tak rýchlo, ako sa konalo pri osobe Mgr. Gumana?

Je to len preto, že Mgr. Gumana sa netají tým, že má Vás resp. niektorých poslancov v hrsti ? (... ale to je jeho osobná vec, nemienim to rozoberať, lebo je to otázka svedomia každého bez výhrady.)

Preto bolo mojou ambíciou ponúknuť výhodnejšie podmienky pre mesto Prešov za zhodný prevod, ale dočkal som sa odpovede od Školského úradu resp. od vedúcej OŠKa Š PhDr. Komanickej, že: „Vaša žiadosť bola druhá, preto ju nemôžeme akceptovať !"

V podstate to bolo cieľom dokázať, že ak má niekto veľmi dobré známosti (za dané kauzy už iní riaditelia v iných mestách a obciach prišli o funkciu) bude mu v Prešove ešte doživotne pridelená jedna škola !

Preto bola moja žiadosť zaslaná na Školský úrad, a zaujímalo ma ako sa s týmito žiadosťami popasuje uvedený Školský úrad. Z uvedeného dôvodu ju môžete vidíte v materiáloch až trikrát.

Mgr. Guman taktiež ako ja nemal doložené všetky potvrdenia, ale jemu žiadosť na Školskom výbore komisie schválili a odporučili mu doložiť ďalšie doklady.

Ja až keď som upozornil vedúcu OŠKaŠ PhDr. Komanickú na korupčné správanie Školského úradu, až následne potom predložili moju žiadosť aj Vám poslancom.

Núka sa tu otázka: Prečo Školský úrad do dnešného dňa nesprístupnil „Dohodu o odovzdaní a prevzatí práva a povinnosti nového zriaďovateľa školy, ktorú mali pripraviť na prerokovanie MsZ", kde by sa prakticky malo písať o tom, čo všetko sa odovzdáva a za akých podmienok. Je to jeden z materiálov, ktorý nebol v súčasnosti taktiež sprístupnení ani Vám poslancom. Mne sa ho v rámci info zákona nepodarilo získať ani za mesiac od podania žiadosti!

Prečo sa stále prepisujú materiály Vám poslancom na schválenie v postupnosti tak ako na chyby upozorňujeme?

Prepáčte mi odvážnu otázku: Čo sa stane ak fyzická osoba - nepodnikateľ napr. ostane PN – kto bude preberať jeho záväzky?

Ako bude škola a materiálne vybavenie v hodnote 400000,-€ vyzerať po 20 rokoch ?

Budete sa pýtať po 20 rokoch pri odovzdávaní budovy 70 – ročného zriaďovateľa – dôchodcu, kto preberie kompetencie, ak sa niečo stane napr. so zariadením, ktorý mal v nájme s budovou za symbolické 1 EUR resp. 20 EUR za 20 rokov ?

Škola (ZUŠ Októbrová 32, Prešov) figuruje v niekoľkých súdnych žalobách a viete o tom, že ich po zmene zriaďovateľa preberie mesto?

Nikde o tom v materiáloch od Školského úradu nie je uvedená žiadna zmienka, aj keď majú o všetkom vedomosť so sprístupnených materiálov v rámci súčinnosti s riešenými sťažnostiam uloženými v archívnych spisoch.

Je to už len na Vás poslancoch, či sa postavíte proti občanom a školu, či školy začneme v Prešove odovzdávať do súkromných rúk a budeme prvé mesto na Slovensku, ktoré takýto prevod zrealizuje. Verím, že sa nikto nezdrží hlasovania, aby Vaše hlasy mali možnosť občania porovnať pri hlasovaní v najbližších komunálnych voľbách.

Ja osobne stále pracujem len s podkladmi, získanými oficiálnou cestou cez info zákon 211/2000, ktoré sami bohužiaľ často nelogicky vytvárajú a naďalej produkujú bez právnych podkladov úradníci mesta Prešov. Prakticky ja ako občan PO mám záujem v celej veci len poukázať na tiché a super rýchle prevody majetkov, ktoré sa už udiali v minulosti formou delimitácie v roku 2010, taktiež u danej školy za pomoci Školského úradu (PhDr. Komanickej – vedúcej odboru) a v súčasnosti aj prevod na súkromnú osobu - nepodnikateľa.

Samozrejme, ak sa v Prešove rozdávajú majetky len tak, i ja som si požiadal rovno o dva školy !

No to je skôr na poukázanie, že aj napriek výhodnejším podmienkam, ktoré som ponúkol a ktoré môžem aj dodržať, zatiaľ sa o mojej žiadosti ani len nerokovalo v Komisiách na školskom úrade, čo sa u druhej žiadosti povedať nedá. Skoro sa už dostali žiadosti p. ĽG na schválenie MsZ v decembri, ale ako som sa dopočul na poslednú chvíľu ich klub SaS navrhol stiahnuť. Samozrejme petíciou sme chceli zabrániť všetkým budúcim prevodom škôl na súkromné osoby – nepodnikateľa, vrátane mojej žiadosti. Aj keď všetci na Školskom úrade budú tvrdiť, že sa prakticky nič nemení, materiály pojednávajú už o niečom inom.

Začiatky už boli zverejnené:
http://www.vecernik.po.sk/clanky.php?id=8600
http://www.vecernik.po.sk/clanky.php?id=8609
Zverejnené podklady na 1. riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove
11-3.bod_navrh_na_zmenu_zriadovatela_zakladnej_umeleckej_skoly_oktobrova_31_presov sú prílohy, kde sa vlastne vysvetlili všetky nedostatky na ktoré sme poukazovali.

Takže skôr by mala otázka smerovať na Ministerstvo školstva, či je vôbec legálne previesť školu na fyzickú osobu - nepodnikateľa ?

Áno, je to možné, ale iba vtedy, ak nemá mesto (obec) záujem o danú školu, no bude sa jednať o kompletnú zmenu zriaďovateľa, kde sa znení všetko od zamestnávateľa, IČO, až po zriaďovateľa vždy k začiatku nového šk. r..

Pravdou je, že rodičia len beznádejné sledujú ako je to možné?

Nespusti to nekontrolovateľnú lavínu prevodov škôl?

Nie je daný krok diskriminačný voči súkromných školám?

Pokúsil som sa dať dohromady argumenty, aj po diskusii s ľuďmi z praxe (z odboru školstva a jeho účtovníctva), ktorým sa uvedený prevod štátnej školy na fyzickú osobu nepozdáva a pokladajú jeho prípadné schválenie za precedens, ktorý nebude mať na Slovensku obdobu a zrúti de facto celý systém školského financovania a hospodárenia; a v neposlednej miere aj zapríčiní spustenie lavíny žalôb na celom území Slovenska v prípade, ak o takéto prevody požiadajú aj ďalšie fyzické osoby (nepodnikatelia), ale už nie tak blízke vedeniu mesta ako v tomto prípade u nás v Prešove.

Je potrebné zdôrazniť, že škola má hlavne vybavenie za financie od svojho súčasného zriaďovateľa t.j. mesta Prešov, ktorý má podľa zákona na starosti aj „materiálno-technické zabezpečenie školy" a ďalšie financie má škola z darovacích poplatkov od rodičov. (A dokonca v darovacích zmluvách nikdy rodičia nepodpisovali, že dary venujú fyzickej osobe – nepodnikateľovi !!!)

Je to prosperujúca škola a Koncepcia školstva vytvorená až do roku 2015 píše o niečom inom ?

Prečo?

Argument toho, že ide len o nájom a nie kúpu priestorov je tiež zarážajúci, ak každá súkromná škola na Slovensku je v nájme.

A dokonca, každá zo súkromných škôl musí platiť komerčné nájmy a nie len symbolické 1 euro za kalendárny rok ako je schválené v dodatkoch o ZUŠ Októbrová 32 Prešov pre nového zriaďovateľa.

Tento krok nemá pre mesto žiadnu logiku, ak sa dobrovoľne vzdáva majetku v prospech súkromnej osoby a dokonca za ňu bude do budúcna niesť aj zodpovednosť v prebiehajúcich súdnych konaniach (ako mám bolo uvedené v odpovedi cez info zákon na otázku preberajúcich záväzkov od ZUŠ po jej prevode na fyzickú osobu - nepodnikateľa).

Za veľmi dôležité si pokladáme položiť otázky:

Prečo táto ZUŠ - škola vôbec tak rýchlo potrebuje zmeniť zriaďovateľa ?

Čo touto zmenou získajú občania, ktorí tam roky vkladali svoje peniaze pre deti ?

Kto na tom získa ?

Prečo si jednotlivec nezriadi vlastnú školu ?

Prečo sa mesto zbavuje ziskovej školy ?

A prečo sa rozhodlo mesto postupovať diskriminačne voči iným súkromným školám ?

Lebo všeobecne konštatovanie ako pri delimitácii (realizovanej k 1.1.2010), že išlo o „dosiahnutie finančnej efektivity a zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu pri stabilizácii troch základných umeleckých školách v meste Prešov" je dosť chabé, obzvlášť, ak sa tieto dôvody do dnešného dňa ani nevyhodnotili a nepreukázali.

Alebo naozaj došlo k finančnej efektivite a preto je lepšie zmeniť školu na súkromnú, aby sa nemuseli s nikým deliť ??? (myslíme tým s inými školami, ktoré sú na tom finančne horšie práve v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ako napr. MŠ na Jurkovičovej – prečo sa práve takéto podfinancované školy neprevádzajú na fyzické osoby ?)

Prispôsobovanie si časti zákonov, podľa vlastnej vôle nie je kóšer voči občanom mesta Prešov, a aj občanom ktorých deti navštevujú uvedenú štátnu školu.

Aj tak stále uväzujeme, prečo sa deju takéto rýchle zmeny ?

Najprv k 1.1.2010 prebehla super rýchla delimitácia nelukratívnej pobočky ZUŠ Bernolákova zrealizovaná v priebehu štyroch mesiacov bez oboznámenia verejnosti, zamestnancov a poslancov a teraz je tu zmena zriaďovateľa už k 1.1.2012 s tým, že sa chce škola vzdať jedinej budovy na ul. Čapajevovej do ktorej v minulosti zainvestovala, aspoň podľa knihy faktúr najviac finančných prostriedkov ? Nedáva to logiku !

Stále nevieme odpovede na otázky:

Čo presne (finančne) týmto krokom mesto Prešov získa ?

Aké sú záruky, že tento krát riaditeľ dodrží to čo v minulosti nedodržal?

A čo presne týmto krokom ponúknu občanom mesta - rodičom, žiakom (na túto otázku by malo odpovedať hlavne oddelenie Odboru školstva, kultúry a športu, lebo ako stále hovorí vedúca tohto odboru, ich zaujímajú len žiaci, rodičia a dodržiavanie výchovno-vzdelávacieho procesu) ?

Tak ako ja a aj ostatní občania mesta Prešov, skúste si nájsť chvíľku čas k zodpovedaniu položených otázok.

S pozdravom Volčko

redakcia: Ďakujeme za názor občana.

 

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 13:32

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Banner 468 x 60 px

Prešov